Načítavam
ENGLISH VERSION

Páramí = Páramitá - 10 dokonalostí mysle, sú to mentálne vlastnosti vedúce k buddhovstvu

1. štedrosť (dána-páramí)

2. morálka (síla-páramí)

3. odriekanie (nekkhamma-páramí)

4. múdrosť (paňňá-páramí)

5. energia (viriya-páramí)

6. trpezlivosť (khanti-páramí)

7. pravdivosť (sačča-páramí)

8. odhodlanie (adhitthána-páramí)

9. láskavosť (mettá-páramí)

10. vyrovnanosť (upekkhá-páramí)

 Dasa síla 

1. 1  1. Pánátipáta véramani sikkhápadam samádijámi
     
Zraňovania cítiacich bytostí sa budem zdržovať.

2.        2. Adinnádáná véramani sikkhápadam samádijámi
     
Brania toho, čo mi nebolo da(rova)né, sa budem zdržovať.

3.       3. Abrahmačarijá véramani sikkhápadam samádijámi
    
Prejavov sexuality sa budem zdržovať.

4.       4. Musáváda véramani sikkhápadam samádijámi
    
Zraňujúcej a hrubej reči sa budem zdržovať.

5.       5. Surámérajamadždžá pamádatháná véramani sikkhápadam samádijámi
    
Zatemňovaniu mysle omamnými látkami sa budem zdržovať.

6.       6. Vikála bhódžaná véramani sikkhápadam samádijámi
    
Prijímania jedla v nevhodnú dobu (t.j. popoludní) sa budem zdržovať.

7.       7. Naččá gíta vádita visúka dassana málá gandha vilépana dhárana mandana vibhúsanatháná véramani sikkhápadam samádijámi
   
Tanca, spevu, hudby, kvetín, vôní, skrášľovania a používania ozdôb sa budem zdržovať.

8. Uččá sajana mahá sajaná véramani sikkhápadam samádijámi
    
(Používania) vysokých a pohodlných kresiel a postelí sa budem zdržovať.

 

 

Atthanga sila = 8 etických predsavzatí

1.       1. Pánátipáta véramani sikkhápadam samádijámi
   
Zraňovania cítiacich bytostí sa budem zdržovať.

2.        2. Adinnádáná véramani sikkhápadam samádijámi
    
Brania toho, čo mi nebolo da(rova)né, sa budem zdržovať.

3.       3. Abrahmačarijá véramani sikkhápadam samádijámi
   
Prejavov sexuality sa budem zdržovať.

4.       4. Musáváda véramani sikkhápadam samádijámi
   
Zraňujúcej a hrubej reči sa budem zdržovať.

5.       5. Surámérajamadždžá pamádatháná véramani sikkhápadam samádijámi
   
Zatemňovaniu mysle omamnými látkami sa budem zdržovať.

6.       6. Vikála bhódžaná véramani sikkhápadam samádijámi
   
Prijímania jedla v nevhodnú dobu (t.j. popoludní) sa budem zdržovať.

7.       7. Naččá gíta vádita visúka dassana málá gandha vilépana dhárana mandana vibhúsanatháná véramani sikkhápadam samádijámi
  
Tanca, spevu, hudby, kvetín, vôní, skrášľovania a používania ozdôb sa budem zdržovať.

8. Uččá sajana mahá sajaná véramani sikkhápadam samádijámi
   
(Používania) vysokých a pohodlných kresiel a postelí sa budem zdržovať.

 

Paňca sila (paňčasíla) = 5 etických predsavzatí (ako sa vyslovujú s približným prekladom – môžete sa stretnúť aj s inými verziami výkladu, alebo si ich upraviť tak, aby vám boli blízke)

1.       1. Pánátipátá véramani sikkhápadam samádijámi
   
Zraňovaniu cítiacich bytostí sa budem zdržovať.

2.       2. Ádinnádána véramani sikkhápadam samádijámi
   
Brania toho, čo mi nebolo da(rova)né, sa budem zdržovať.

3.       3. Kámésu miččháčárá véramani sikkhápadam samádijámi
   
Zmyslovej nestriedmosti sa budem zdržovať.

4.       4. Musáváda véramani sikkhápadam samádijámi
   
Zraňujúcej a hrubej reči sa budem zdržovať.

5. Surá méraja madždžá pamádattháná véramani sikkhápadam samádijámi
   
Zatemňovania mysle omamnými látkami sa budem zdržovať.

 

Etické predsavzatia

Etika a morálka (síla) sú spolu s múdrosťou (paňňá) a meditačnou koncentráciou (samádhi) trojnožkou, ktorá dáva ľudskému životu stabilitu a zmysel. Predsavzatia nie sú zákazy či príkazy, za ktoré by nám niekto hrozil trestom. Ide o odporúčania, o dobre mienené rady. Ich dodržiavanie napomáha očisťovaniu mysle, v bežnom živote vedú k pokoju, v meditácii uľahčujú koncentráciu mysle.

Môžeme sa stretnúť s piatimi, ôsmimi a desiatimi etickými predsavzatiami. Laici v bežnom živote sa obvykle snažia dodržiavať päť etických predsavzatí, pretože dovoľujú mysli zotrvávať v pokoji a spokojnosti. Osem predsavzatí sa odporúča pre laikov, ktorí sa zúčastňujú na intenzívnom meditačnom pobyte. Desať predsavzatí dodržujú tí, ktorí si chcú vyskúšať prísnejší režim, napr. ako prípravu na mníšsky život.

Etické predsavzatia sa recitujú v pálijštine, niekto pridáva aj preklad do svojho jazyka, aby si lepšie pripomenul ich význam, pretože nejde o samotné recitovanie, ale o pripomenutie si tých kvalít správania sa, ktoré nám umožňujú pokojný a šťastný život.

Sangha

Sangha je spoločenstvo Vznešených, čiže mníchov a ostatných nasledovníkov Buddhu, ktorí usilujú o očistenie mysle a skutočné šťastie. Tradične označovala len mníchov, dnes viac vnímaná ako komunita všetkých meditujúcich.

Buddha, Dhamma a Sangha sa považujú za „tri klenoty“ (tiež „trojí alebo trojitý klenot“, „tri drahokamy“, „tri vzácnosti“, za „tri útočištia“, „tri ochrany“, pretože sú niečím vzácnym, s čím sa nestretne vo svojom živote každý, a poskytujú útočište pred utrpením sveta, ochranu pred nečistotami mysle.

Dhamma

Pálijský pojem dhamma (v sanskrte dharma) má veľa rôznych významov. Jednak sa ním označuje Učenie, ktoré tu zanechal historický Buddha Sakyamuni (vtedy sa obvykle píše s veľkým začiatočným písmenom, hoci pálijština ani sanskrt veľké a malé písmená nerozlišujú), v tomto význame sa tiež môžeme stretnúť so spojením Buddha-Dhamma (v Ázii častejšie používaný pojem než európsky „buddhizmus“), čiže Učenie Buddhu. Dhamma ďalej znamená zákonitosť, princíp (vesmíru, bytia všeobecne), niekedy prekladané ako „zákon“, avšak ide o vnútorný princíp, teda skôr zákonitosť. V minulosti boli pokusy presadiť slovanské príbuzné slovo „držma“ (v zmysle „to, čo drží svet pohromade), pretože sanskrtský koreň dhr- súvisí so slovanským „držať“. Ďalším významom je mentálny jav (odkaz na dhammanussati – 4. základňa všímavosti).

Buddha

Buddha, pálijsky i sanskrtsky znamená „prebudený“, od koreňa buddh- „budiť“, „prebúdzať (sa)“, označuje bytosť, ktorá pochopila seba a svet, základné princípy jeho fungovania. Buddhov bolo v histórii ľudstva niekoľko, obvykle – skrátene za Buddha Sakyamuni (šakjamúni), čiže „Mudrc z rodu Šákjov“) – sa toto slovo používa na označenie princa Siddhárthu Gótamu, ktorý žil pred 2500 rokmi na území dnešnej severnej Indie a vlastným úsilím realizoval svoj plný ľudský potenciál (hovorí sa „realizoval“, alebo „dosiahol“, alebo „prebudil sa“, myslí sa tým z ilúzií, ktorým bežne ľudia veria a identifikujú sa s nimi). Tento pojem sa však tiež používa na označenie vlastnej buddhovskej podstaty mysle (hlavne v tibetských školách buddhizmu), pretože každý disponuje potenciálom dosiahnuť realizáciu.

Inštrukcie k interview - Dhammajiva

 Ako opísať svoje meditačné skúsenosti pri Interview u ctihodného Dhammajivu

Väčšina praktikujúcich má skúsenosti s meditáciou na dych – Anapanasati. Avšak môže sa stať , že aj tak budú mať ťažkosti svoje pozorovania presne opísať počas interview s učiteľom. Tento dokument by mohol praktikujúcim pomôcť. Takto by ste mali postupovať pri interview:

 Meditácia v sede:

 1.      Najprv opíšte pôvod vášho primárneho objektu.

 2.      Potom opíšte ako ste označili primárny objekt.

 3.      Nakoniec opíšte čo ste zažili, alebo cítili počas tohto označovania.

 Napríklad počas interview môžete povedať:

 „Počas zažívania nádychu som to označil/la ako „nádych“. Cítil/la som nádych ako vstupovanie studeného vzduchu v nosných dierkach a výdych ako vystupovanie teplého vzduchu z nosných dierok. V niektorých prípadoch som pozoroval/la, že nádych aj výdych vchádza a vychádza z tej istej dierky.   Výdych je teplejší ako nádych. A výdych je kratší ako nádych. Podarilo sa mi sledovať tieto špecifické vlastnosti keď som intenzívne zameral/la svoju pozornosť na dýchanie.“

 4.      Ako dlho dokážete pozorovať primárny objekt bez prerušenia? Počas takéhoto pozorovania ako dlho dokážete udržať pozornosť na nádychu a výdychu?

 Napríklad:

 „Pozoroval/la som výdych po tom ako sa dokončil nádych. Bol/la som schopný/á udržať pozornosť na nádychu a výdychu iba krátku dobu. Potom prišli myšlienky. Avšak boli tam fázy, kedy som dokázal/la udržať pozornosť na 20-30 dychoch bez prerušenia. Ale potom opäť prišli myšlienky.“

 Je dôležité aby ste primárny objekt opísali jasne, presne a precízne. Opis musí byť čo najviac úprimný a musí odrážať vašu vlastnú skúsenosť.

Pokiaľ má praktikujúci iné zážitky, ktoré by chcel zdieľať, mal by tak učiniť až po dokončení opisu primárneho objektu. Opis takýchto sekundárnych objektov by mali byť zažité počas meditácií v sede.

 5.      Pokiaľ sa počas meditácií v sede objavia dodatočné zážitky, je vhodné ich opísať nasledovným spôsobom:

 Napríklad:

 „Cítim bolesť v tele. Bolesť sa najprv stupňuje a potom uvoľňuje. Niekedy je to akoby pálenie v chrbte, alebo na chodidlách. Niekedy cítim chlad a zimu a niekedy teplo. Akoby elektrické prúdy pretekajú od mojej hlavy k chodidlám. Mám dobrú smádhi (koncentráciu), ale niekedy myšlienky zaútočia na myseľ, vtedy prídu myšlienky, nápady, robím plány a projekty.“

 Pokiaľ cítite iritáciu, averziu, chtivosť, eufóriu, alebo závisť, namyslenosť, alebo akékoľvek podobné mentálne zážitky, prosím precízne ich opíšte učiteľovi. Ak zažívate takéto mentálne stavy, tak by ste o nich mali informovať nasledovným spôsobom:

·         Pokiaľ zažívate mentálne stavy (napr. averzie, chtivosť) ako sa prejavujú?

·         Aká bola vaša reakcia (označenie) pri takejto skúsenosti?

·         Aké bolo vaše porozumenie pri takejto skúsenosti?

·         Boli nejaké následky po tejto skúsenosti?

·         Aké boli vaše zážitky po tejto udalosti?

Pokiaľ myseľ opustí primárny objekt kvôli telesnej bolesti:

  ·         Cítil som bolesť v kolene

  ·         Presné miesto tejto bolesti bolo ... tam a tam...

 ·         Bola to bolesť... pichajúca, prenikavá, vibrujúca...

 ·         Najprv bola mierna, ale postupne zosilnela.

 ·         Označil/la som bolesť ako „bolesť“

 ·         Postupne začala byť menej bolestivá a viac sa dala zniesť, nakoniec ma prestala vyrušovať úplne a tak som obrátil/la svoju pozornosť na primárny objekt.

 ·         Alebo táto bolesť neustále zosilňovala a pozoroval/la som ju kontinuálne.

 ·         Vtedy opäť myseľ opustila primárny objekt. Potom som si všimol/la zmenu mojej pozornosti a po chvíli sa myseľ opäť vrátila k primárnemu objektu.

 ·         Toto sa viac krát opakovalo.

 Meditácia v chôdzi.

 Pri interview je dôležité opísať aj meditáciu v chôdzi. Malo by to vyzerať nasledovne:

 Pokiaľ zdvíhate nohu, pozorujte „zdvíhanie, zdvíhanie“. A potom počas pohybu a kladenia nohy označujte „zdvíhanie, posúvanie, kladenie“. Meditujúci potom označujú začiatok, stred a koniec pohybu nohy do oblúka. Po približne 10-15tich krokoch, si meditujúci môžu všimnúť, že myseľ opustila proces chôdze a odbehla k externým myšlienkam, k zvukom, alebo k zrakovým vnemom. Prosím označte toto vyrušenie, ktoré odlákalo myseľ od primárneho objektu.

 Napríklad:

 ·         Všimol/la som si, že myseľ odbieha od chodidiel.

 ·         Pozorujem, že sa to deje a že myseľ odbehla k myšlienkam.

 ·         Všimol/la som si, že pokiaľ to pozorujem týmto spôsobom, tak sú myšlienky menej výrazné a postupne slabnú.

 ·         Bol/la som schopný/á vrátiť sa k pozorovaniu pohybu chodidiel označujúc zdvíhanie, posúvanie, kladenie.

 Veľa meditujúcich považuje túto metódu za veľmi užitočnú.

Tento spôsob pomáha pozorovať pohyby teľa a zároveň aj myseľ, ktorá pozoruje tieto pohyby. Toto pomáha udržať uvedomovanie si počas celého procesu chôdze. Zároveň to zabraňuje nekontrolovanému šíreniu myšlienok a snívaniu. Myseľ sa prestane potulovať a začne byť viac zameraná na objekt meditácie. Toto nakoniec vedie k hlbokému porozumeniu a realizácií vo vlastnej praxi.

Pokiaľ meditujúci zaznačuje jeho/jej meditačné skúsenosti týmto spôsobom, prináša to ostrosť a jasnosť mysle. 

Plánované kurzy

Objekt je objektem pro subjekt, subjekt je subjektem pro objekt. Pochopte, že relativita dvou spočívá vždy jen v jedné prázdnotě.

(Seng-Chao)