Načítavam
ENGLISH VERSION

Páramí = Páramitá - 10 dokonalostí mysle, sú to mentálne vlastnosti vedúce k buddhovstvu

1. štedrosť (dána-páramí)

2. morálka (síla-páramí)

3. odriekanie (nekkhamma-páramí)

4. múdrosť (paňňá-páramí)

5. energia (viriya-páramí)

6. trpezlivosť (khanti-páramí)

7. pravdivosť (sačča-páramí)

8. odhodlanie (adhitthána-páramí)

9. láskavosť (mettá-páramí)

10. vyrovnanosť (upekkhá-páramí)

 Dasa síla 

1. 1  1. Pánátipáta véramani sikkhápadam samádijámi
     
Zraňovania cítiacich bytostí sa budem zdržovať.

2.        2. Adinnádáná véramani sikkhápadam samádijámi
     
Brania toho, čo mi nebolo da(rova)né, sa budem zdržovať.

3.       3. Abrahmačarijá véramani sikkhápadam samádijámi
    
Prejavov sexuality sa budem zdržovať.

4.       4. Musáváda véramani sikkhápadam samádijámi
    
Zraňujúcej a hrubej reči sa budem zdržovať.

5.       5. Surámérajamadždžá pamádatháná véramani sikkhápadam samádijámi
    
Zatemňovaniu mysle omamnými látkami sa budem zdržovať.

6.       6. Vikála bhódžaná véramani sikkhápadam samádijámi
    
Prijímania jedla v nevhodnú dobu (t.j. popoludní) sa budem zdržovať.

7.       7. Naččá gíta vádita visúka dassana málá gandha vilépana dhárana mandana vibhúsanatháná véramani sikkhápadam samádijámi
   
Tanca, spevu, hudby, kvetín, vôní, skrášľovania a používania ozdôb sa budem zdržovať.

8. Uččá sajana mahá sajaná véramani sikkhápadam samádijámi
    
(Používania) vysokých a pohodlných kresiel a postelí sa budem zdržovať.

 

 

Atthanga sila = 8 etických predsavzatí

1.       1. Pánátipáta véramani sikkhápadam samádijámi
   
Zraňovania cítiacich bytostí sa budem zdržovať.

2.        2. Adinnádáná véramani sikkhápadam samádijámi
    
Brania toho, čo mi nebolo da(rova)né, sa budem zdržovať.

3.       3. Abrahmačarijá véramani sikkhápadam samádijámi
   
Prejavov sexuality sa budem zdržovať.

4.       4. Musáváda véramani sikkhápadam samádijámi
   
Zraňujúcej a hrubej reči sa budem zdržovať.

5.       5. Surámérajamadždžá pamádatháná véramani sikkhápadam samádijámi
   
Zatemňovaniu mysle omamnými látkami sa budem zdržovať.

6.       6. Vikála bhódžaná véramani sikkhápadam samádijámi
   
Prijímania jedla v nevhodnú dobu (t.j. popoludní) sa budem zdržovať.

7.       7. Naččá gíta vádita visúka dassana málá gandha vilépana dhárana mandana vibhúsanatháná véramani sikkhápadam samádijámi
  
Tanca, spevu, hudby, kvetín, vôní, skrášľovania a používania ozdôb sa budem zdržovať.

8. Uččá sajana mahá sajaná véramani sikkhápadam samádijámi
   
(Používania) vysokých a pohodlných kresiel a postelí sa budem zdržovať.

 

Paňca sila (paňčasíla) = 5 etických predsavzatí (ako sa vyslovujú s približným prekladom – môžete sa stretnúť aj s inými verziami výkladu, alebo si ich upraviť tak, aby vám boli blízke)

1.       1. Pánátipátá véramani sikkhápadam samádijámi
   
Zraňovaniu cítiacich bytostí sa budem zdržovať.

2.       2. Ádinnádána véramani sikkhápadam samádijámi
   
Brania toho, čo mi nebolo da(rova)né, sa budem zdržovať.

3.       3. Kámésu miččháčárá véramani sikkhápadam samádijámi
   
Zmyslovej nestriedmosti sa budem zdržovať.

4.       4. Musáváda véramani sikkhápadam samádijámi
   
Zraňujúcej a hrubej reči sa budem zdržovať.

5. Surá méraja madždžá pamádattháná véramani sikkhápadam samádijámi
   
Zatemňovania mysle omamnými látkami sa budem zdržovať.

 

Etické predsavzatia

Etika a morálka (síla) sú spolu s múdrosťou (paňňá) a meditačnou koncentráciou (samádhi) trojnožkou, ktorá dáva ľudskému životu stabilitu a zmysel. Predsavzatia nie sú zákazy či príkazy, za ktoré by nám niekto hrozil trestom. Ide o odporúčania, o dobre mienené rady. Ich dodržiavanie napomáha očisťovaniu mysle, v bežnom živote vedú k pokoju, v meditácii uľahčujú koncentráciu mysle.

Môžeme sa stretnúť s piatimi, ôsmimi a desiatimi etickými predsavzatiami. Laici v bežnom živote sa obvykle snažia dodržiavať päť etických predsavzatí, pretože dovoľujú mysli zotrvávať v pokoji a spokojnosti. Osem predsavzatí sa odporúča pre laikov, ktorí sa zúčastňujú na intenzívnom meditačnom pobyte. Desať predsavzatí dodržujú tí, ktorí si chcú vyskúšať prísnejší režim, napr. ako prípravu na mníšsky život.

Etické predsavzatia sa recitujú v pálijštine, niekto pridáva aj preklad do svojho jazyka, aby si lepšie pripomenul ich význam, pretože nejde o samotné recitovanie, ale o pripomenutie si tých kvalít správania sa, ktoré nám umožňujú pokojný a šťastný život.

Sangha

Sangha je spoločenstvo Vznešených, čiže mníchov a ostatných nasledovníkov Buddhu, ktorí usilujú o očistenie mysle a skutočné šťastie. Tradične označovala len mníchov, dnes viac vnímaná ako komunita všetkých meditujúcich.

Buddha, Dhamma a Sangha sa považujú za „tri klenoty“ (tiež „trojí alebo trojitý klenot“, „tri drahokamy“, „tri vzácnosti“, za „tri útočištia“, „tri ochrany“, pretože sú niečím vzácnym, s čím sa nestretne vo svojom živote každý, a poskytujú útočište pred utrpením sveta, ochranu pred nečistotami mysle.

Dhamma

Pálijský pojem dhamma (v sanskrte dharma) má veľa rôznych významov. Jednak sa ním označuje Učenie, ktoré tu zanechal historický Buddha Sakyamuni (vtedy sa obvykle píše s veľkým začiatočným písmenom, hoci pálijština ani sanskrt veľké a malé písmená nerozlišujú), v tomto význame sa tiež môžeme stretnúť so spojením Buddha-Dhamma (v Ázii častejšie používaný pojem než európsky „buddhizmus“), čiže Učenie Buddhu. Dhamma ďalej znamená zákonitosť, princíp (vesmíru, bytia všeobecne), niekedy prekladané ako „zákon“, avšak ide o vnútorný princíp, teda skôr zákonitosť. V minulosti boli pokusy presadiť slovanské príbuzné slovo „držma“ (v zmysle „to, čo drží svet pohromade), pretože sanskrtský koreň dhr- súvisí so slovanským „držať“. Ďalším významom je mentálny jav (odkaz na dhammanussati – 4. základňa všímavosti).

Buddha

Buddha, pálijsky i sanskrtsky znamená „prebudený“, od koreňa buddh- „budiť“, „prebúdzať (sa)“, označuje bytosť, ktorá pochopila seba a svet, základné princípy jeho fungovania. Buddhov bolo v histórii ľudstva niekoľko, obvykle – skrátene za Buddha Sakyamuni (šakjamúni), čiže „Mudrc z rodu Šákjov“) – sa toto slovo používa na označenie princa Siddhárthu Gótamu, ktorý žil pred 2500 rokmi na území dnešnej severnej Indie a vlastným úsilím realizoval svoj plný ľudský potenciál (hovorí sa „realizoval“, alebo „dosiahol“, alebo „prebudil sa“, myslí sa tým z ilúzií, ktorým bežne ľudia veria a identifikujú sa s nimi). Tento pojem sa však tiež používa na označenie vlastnej buddhovskej podstaty mysle (hlavne v tibetských školách buddhizmu), pretože každý disponuje potenciálom dosiahnuť realizáciu.

Inštrukcie k interview - Gavesi

Všeobecné zásady pri vedení rozhovoru počas vipassanového zásedu (“interview”)

Interview je vymedzený čas, kedy meditujúci referuje príslušnému učiteľovi alebo pomocníkovi (sprievodcovi) o svojich meditačných skúsenostiach a zážitkoch a zároveň prijíma rady a inštrukcie.
Úprimnosť a priamosť sú pri referovaní o vlastných skúsenostiach veľmi dôležité. Len vtedy totiž popis zážitkov bude pravdivo odrážať povahu praxe a mentálne stavy meditujúceho.
 
Pretože na interview je vymedzený presný, relatívne krátky čas, mal by meditujúci referovať vecne, stručne a čo najpresnejšie tak, aby mohol učiteľ dobre pochopiť žiakovu prax. Len tak totiž bude učiteľ schopný poskytnúť meditujúcemu vhodné a relevantné inštrukcie.
 
Stručné poznámky v podobe pár oporných bodov môžu byť užitočné, hoci nie sú vyžadované, a majú slúžiť len na to, aby si meditujúci pripomenul svoje meditačné zážitky. Meditujúci by nemal písať rozsiahle a veľmi podrobné eseje, pretože to vedie len k zbytočnému rozptyľovaniu.
  

Aby bolo interview čo najúčinnejšie a systematické, delí sa na 3 časti:

 
1) meditácia v chôdzi
 
2) meditácia v sede
 
3) bežné denné aktivity
 

Nejde o prísnu štruktúru, ale skôr o pomôcku pre meditujúceho, ako sa pripraviť na dobré interview:

 
 
Meditácia v chôdzi
 

Môžete popísať jednu alebo dve najjasnejšie meditácie v chôdzi. Začnite popisom jednofázovej, pokračujte popisom dvojfázovej a trojfázovej chôdze, a následne opíšte ostatné objekty (napr. videnie, počutie), ktoré sa objavili počas meditácie v chôdzi.

 

1.            Počas jednofázovej chôdze: všímali ste si vnemy v pravom aj v ľavom chodidle? Označovali ste ich? Dokázala pozorujúca myseľ sledovať kroky? Cítili ste kroky ako horúce, chladivé, hrubé, jemné, ťažké a pod.? Všimli ste si aj telo – ťiaž, nerovnováhu, napätie a pod.?

 

2.            Počas dvojfázovej chôdze: boli ste schopní všímať si procesy dvíhania a kladenia chodidla? Aké je dvíhanie? Aké je kladenie? Ťažké, hladké, tlak, ľahkosť, napätie…? Boli ste rozptýlení alebo pokojní? Atď.

 

3.            Počas trojfázovej chôdze: boli ste schopní presne sledovať procesy dvíhania – nesenia – kladenia chodidla? Aké vnemy ste pozorovali v každej z uvedených fáz? Dokázali ste vnímať napr. pohyb pri dvíhaní a všimli ste si tlačenie, ťahanie, ťažobu, ľahkosť, napätosť, vibrácie a pod.? Aká bola myseľ a aké telo – napäté alebo pokojné? Atď.

 

4.            Počas hodiny chôdze: bola myseľ vťahovaná do myšlienok? Mali oči / uši tendenciu dívať sa / počúvať externé objekty? Všímali ste si ich? Označovali ste ich? Všimli ste si zámery – keď ste sa chceli otočiť alebo opäť začať kráčať? Atď.

 
 
Meditácia v sede
 

Popíšte jednu alebo dve najjasnejšie meditácie v sede. Začnite popisom dvíhania a klesania brušnej steny, potom prejdite k sekundárnym objektom ako myslenie, sedenie-dotyk, bolesť, svrbenie, emócie, nuda, radosť a pod.

 

1.            Darilo sa vám sledovať pohyb alebo iné vnemy pri dvíhaní a klesaní brucha? Bolo to rýchle, pomalé, jasné, hmlisté, napnuté, hladké, drsné, silný / slabý tlak, tvrdé, mäkké … ? Označovali ste to? Dokázali ste rozlíšiť medzi dvíhaním a klesaním? Bol medzi nimi rozdiel, alebo mali obe fázy rovnaké vlastnosti? Atď.

 

2.            Dokázali ste sledovať vnemy sedenia a dotyku? Ako ste to robili? Ktoré dotykové body ste používali? Boli jasné alebo nie? Atď.

 

3.            Všímali ste si vznikajúce myšlienky? Zachytili ste ich na začiatku, keď vznikali, alebo až o čosi neskôr? Uvedomili ste si myslenie ako proces alebo ste sa nechali vtiahnuť do deja, predstáv, plánovania a pod.? Úplne ste zabúdali, boli ste nepozorní a roztržití? Boli myšlienky naplnené túžbami, očakávaniami, chcením, hnevom, nepohodlím, neznesiteľnosťou, zmätkom, letargiou, apatiou a pod.? Ako ste ich označovali? Čo ste si všimli, keď ustali? Atď.

 

4.            Uvedomili ste si aj niečo iné – vnemy alebo javy ako počutie, svrbenie, napätie v tele, ospalosť, driemoty a pod.?

 

5.            Objavili sa v tele bolestivé / nepríjemné pocity? Dokážete bolesť popísať? Bola horúca, ľadová, stŕpnutá, rezavá, tiahla, treskúca, škrtivá, tiaživá, drtivá, ostrá, bodavá, tupá a plochá, krútivá, žmýkajúca, režúca, kŕčovitá, vibrujúca, pulzujúca…? Silnela alebo slabla? Menila sa bolesť z jedného typu na iný? Objavilo sa očakávanie, kedy pominie? Objavila sa nejaká averzia, nechuť, pokus o únik, úľavu a pod.? Všimli ste si tieto negatívne emócie? Všimli ste si trpezlivosť, akceptáciu, otvorenosť a prijímanie bolesti – alebo naopak? Atď.

 
 
Denné aktivity
 

Popíšte jednu alebo dve najvýraznejšie denné činnosti.

 

1.            Môžete popísať nejakú bežnú dennú činnosť – ako ste jedli, česali si vlasy, klaňali sa, otvárali / zatvárali dvere, umývali riad / ruky, sedali si – presne a jasne?

 

2.            Bola myseľ všímavá a bdelá nepretržite počas celého dňa?

 

3.            Všímali ste si zámery medzi hlavnými činnosťami – ako zámer sadnúť si pred jedlom, alebo rozhodnutie opäť vstať a začať kráčať? Atď.

 

4.            Objavovali sa počas dňa lenivé, unudené, radostné, potešujúce myšlienky, chcenie, strach, hnev, osamelosť a pod.?

 

Keď takto popíšete svoje meditačné zážitky a dostanete inštrukcie, môžete sa opýtať pár otázok vo vzťahu k vašej meditačnej praxi. Je dobré obmedziť sa na jednu až dve otázky. Príliš veľa otázok vás bude zbytočne rozptyľovať. Navyše, máte len vymedzený čas. Väčšina otázok bude zodpovedaná sama - zintenzívnením a prehĺbením praxe.

 
 
 

V krátkosti, mali by ste podať správu o tom, ako sa vám aktuálne medituje, a to:

1)            úprimne

2)            precízne

3)            systematicky

_____________________________________________________________ 

Plánované kurzy

Ber ľudí takých, akí sú – iných niet.

(Konrad Hermann Josef Adenauer)