Načítavam
ENGLISH VERSION

Páramí = Páramitá - 10 dokonalostí mysle, sú to mentálne vlastnosti vedúce k buddhovstvu

1. štedrosť (dána-páramí)

2. morálka (síla-páramí)

3. odriekanie (nekkhamma-páramí)

4. múdrosť (paňňá-páramí)

5. energia (viriya-páramí)

6. trpezlivosť (khanti-páramí)

7. pravdivosť (sačča-páramí)

8. odhodlanie (adhitthána-páramí)

9. láskavosť (mettá-páramí)

10. vyrovnanosť (upekkhá-páramí)

 Dasa síla 

1. 1  1. Pánátipáta véramani sikkhápadam samádijámi
     
Zraňovania cítiacich bytostí sa budem zdržovať.

2.        2. Adinnádáná véramani sikkhápadam samádijámi
     
Brania toho, čo mi nebolo da(rova)né, sa budem zdržovať.

3.       3. Abrahmačarijá véramani sikkhápadam samádijámi
    
Prejavov sexuality sa budem zdržovať.

4.       4. Musáváda véramani sikkhápadam samádijámi
    
Zraňujúcej a hrubej reči sa budem zdržovať.

5.       5. Surámérajamadždžá pamádatháná véramani sikkhápadam samádijámi
    
Zatemňovaniu mysle omamnými látkami sa budem zdržovať.

6.       6. Vikála bhódžaná véramani sikkhápadam samádijámi
    
Prijímania jedla v nevhodnú dobu (t.j. popoludní) sa budem zdržovať.

7.       7. Naččá gíta vádita visúka dassana málá gandha vilépana dhárana mandana vibhúsanatháná véramani sikkhápadam samádijámi
   
Tanca, spevu, hudby, kvetín, vôní, skrášľovania a používania ozdôb sa budem zdržovať.

8. Uččá sajana mahá sajaná véramani sikkhápadam samádijámi
    
(Používania) vysokých a pohodlných kresiel a postelí sa budem zdržovať.

 

 

Atthanga sila = 8 etických predsavzatí

1.       1. Pánátipáta véramani sikkhápadam samádijámi
   
Zraňovania cítiacich bytostí sa budem zdržovať.

2.        2. Adinnádáná véramani sikkhápadam samádijámi
    
Brania toho, čo mi nebolo da(rova)né, sa budem zdržovať.

3.       3. Abrahmačarijá véramani sikkhápadam samádijámi
   
Prejavov sexuality sa budem zdržovať.

4.       4. Musáváda véramani sikkhápadam samádijámi
   
Zraňujúcej a hrubej reči sa budem zdržovať.

5.       5. Surámérajamadždžá pamádatháná véramani sikkhápadam samádijámi
   
Zatemňovaniu mysle omamnými látkami sa budem zdržovať.

6.       6. Vikála bhódžaná véramani sikkhápadam samádijámi
   
Prijímania jedla v nevhodnú dobu (t.j. popoludní) sa budem zdržovať.

7.       7. Naččá gíta vádita visúka dassana málá gandha vilépana dhárana mandana vibhúsanatháná véramani sikkhápadam samádijámi
  
Tanca, spevu, hudby, kvetín, vôní, skrášľovania a používania ozdôb sa budem zdržovať.

8. Uččá sajana mahá sajaná véramani sikkhápadam samádijámi
   
(Používania) vysokých a pohodlných kresiel a postelí sa budem zdržovať.

 

Paňca sila (paňčasíla) = 5 etických predsavzatí (ako sa vyslovujú s približným prekladom – môžete sa stretnúť aj s inými verziami výkladu, alebo si ich upraviť tak, aby vám boli blízke)

1.       1. Pánátipátá véramani sikkhápadam samádijámi
   
Zraňovaniu cítiacich bytostí sa budem zdržovať.

2.       2. Ádinnádána véramani sikkhápadam samádijámi
   
Brania toho, čo mi nebolo da(rova)né, sa budem zdržovať.

3.       3. Kámésu miččháčárá véramani sikkhápadam samádijámi
   
Zmyslovej nestriedmosti sa budem zdržovať.

4.       4. Musáváda véramani sikkhápadam samádijámi
   
Zraňujúcej a hrubej reči sa budem zdržovať.

5. Surá méraja madždžá pamádattháná véramani sikkhápadam samádijámi
   
Zatemňovania mysle omamnými látkami sa budem zdržovať.

 

Etické predsavzatia

Etika a morálka (síla) sú spolu s múdrosťou (paňňá) a meditačnou koncentráciou (samádhi) trojnožkou, ktorá dáva ľudskému životu stabilitu a zmysel. Predsavzatia nie sú zákazy či príkazy, za ktoré by nám niekto hrozil trestom. Ide o odporúčania, o dobre mienené rady. Ich dodržiavanie napomáha očisťovaniu mysle, v bežnom živote vedú k pokoju, v meditácii uľahčujú koncentráciu mysle.

Môžeme sa stretnúť s piatimi, ôsmimi a desiatimi etickými predsavzatiami. Laici v bežnom živote sa obvykle snažia dodržiavať päť etických predsavzatí, pretože dovoľujú mysli zotrvávať v pokoji a spokojnosti. Osem predsavzatí sa odporúča pre laikov, ktorí sa zúčastňujú na intenzívnom meditačnom pobyte. Desať predsavzatí dodržujú tí, ktorí si chcú vyskúšať prísnejší režim, napr. ako prípravu na mníšsky život.

Etické predsavzatia sa recitujú v pálijštine, niekto pridáva aj preklad do svojho jazyka, aby si lepšie pripomenul ich význam, pretože nejde o samotné recitovanie, ale o pripomenutie si tých kvalít správania sa, ktoré nám umožňujú pokojný a šťastný život.

Sangha

Sangha je spoločenstvo Vznešených, čiže mníchov a ostatných nasledovníkov Buddhu, ktorí usilujú o očistenie mysle a skutočné šťastie. Tradične označovala len mníchov, dnes viac vnímaná ako komunita všetkých meditujúcich.

Buddha, Dhamma a Sangha sa považujú za „tri klenoty“ (tiež „trojí alebo trojitý klenot“, „tri drahokamy“, „tri vzácnosti“, za „tri útočištia“, „tri ochrany“, pretože sú niečím vzácnym, s čím sa nestretne vo svojom živote každý, a poskytujú útočište pred utrpením sveta, ochranu pred nečistotami mysle.

Dhamma

Pálijský pojem dhamma (v sanskrte dharma) má veľa rôznych významov. Jednak sa ním označuje Učenie, ktoré tu zanechal historický Buddha Sakyamuni (vtedy sa obvykle píše s veľkým začiatočným písmenom, hoci pálijština ani sanskrt veľké a malé písmená nerozlišujú), v tomto význame sa tiež môžeme stretnúť so spojením Buddha-Dhamma (v Ázii častejšie používaný pojem než európsky „buddhizmus“), čiže Učenie Buddhu. Dhamma ďalej znamená zákonitosť, princíp (vesmíru, bytia všeobecne), niekedy prekladané ako „zákon“, avšak ide o vnútorný princíp, teda skôr zákonitosť. V minulosti boli pokusy presadiť slovanské príbuzné slovo „držma“ (v zmysle „to, čo drží svet pohromade), pretože sanskrtský koreň dhr- súvisí so slovanským „držať“. Ďalším významom je mentálny jav (odkaz na dhammanussati – 4. základňa všímavosti).

Buddha

Buddha, pálijsky i sanskrtsky znamená „prebudený“, od koreňa buddh- „budiť“, „prebúdzať (sa)“, označuje bytosť, ktorá pochopila seba a svet, základné princípy jeho fungovania. Buddhov bolo v histórii ľudstva niekoľko, obvykle – skrátene za Buddha Sakyamuni (šakjamúni), čiže „Mudrc z rodu Šákjov“) – sa toto slovo používa na označenie princa Siddhárthu Gótamu, ktorý žil pred 2500 rokmi na území dnešnej severnej Indie a vlastným úsilím realizoval svoj plný ľudský potenciál (hovorí sa „realizoval“, alebo „dosiahol“, alebo „prebudil sa“, myslí sa tým z ilúzií, ktorým bežne ľudia veria a identifikujú sa s nimi). Tento pojem sa však tiež používa na označenie vlastnej buddhovskej podstaty mysle (hlavne v tibetských školách buddhizmu), pretože každý disponuje potenciálom dosiahnuť realizáciu.

Intenzívny meditačný kurz pod vedením učiteľa

Intenzívne kurzy, nazývané tiež „zásedy“, slúžia na intenzívnu prácu s vlastnou mysľou. Meditácia prebieha celý deň – od okamihu prebudenia, či už vo formálnej meditácii v sede, v chôdzi, v stoji, alebo pri jedle, každodenných aktivitách, ba i v ľahu, keď sa ukladáme k spánku. Táto kontinuita pozornosti umožňuje hlbšie chápanie princípov, na ktorých funguje myseľ, súvislostí, vzájomnej podmienenosti.

Učiteľom môže byť mních, mníška alebo i laický učiteľ, obvykle bývalý mních. Učiteľ vedie meditujúcich každodennou rozpravou s témou meditačných postupov a tiež osobnými rozhovormi. Forma rozhovorov (individuálne či skupinové) a program kurzu závisí na konkrétnom učiteľovi (časy vstávania, časy jedla, časy spoločných meditácií, časy rozhovorov...)

Prítomnosť učiteľa dáva kurzu pevnú štruktúru a meditujúcim oporu a dôveru vo vedenie. Skúsený učiteľ z rozhovoru jasne rozpozná, akým smerom treba žiaka usmerniť, aby mal z kurzu a celkovo z meditácie čo najväčší prospech, žiaka motivuje a povzbudzuje.

Dodržuje sa osem etických predsavzatí.

Tento typ kurzov je vhodný tak pre začiatočníkov ako aj pre pokročilých meditujúcich. Prípadné obmedzenia si môže vyhradiť učiteľ a bývajú uvedené pri jednotlivých kurzoch.

Program dňa je spoločný a stupeň jeho záväznosti je určený učiteľom (niektorí učitelia trvajú na prísnejšej disciplíne, iní sú tolerantní a nabádajú žiakov k individuálnej praxi, aby si našli svoj vlastný režim). Jedlo je podávané dvakrát alebo trikrát denne, zabezpečené spoločne pre všetkých. Nie je vhodné, aby si meditujúci nosili vlastné jedlo a držali ho na izbách (výnimkou sú lekársky podložené prípady).

Cena / Príspevok: príspevok meditujúcich má pokryť náklady na ich pobyt (kuchár, posteľné prádlo, rôzne poplatky a dane za objekt) plus miestny poplatok za ubytovanie obci plus rozpočítané náklady na celoročnú prevádzku a na pobyt správcu, organizátora a učiteľa – preto sa navrhnutá minimálna výška príspevku na jednotlivé kurzy bude líšiť. Samozrejme záleží, koľko meditujúcich sa kurzu zúčastní – pri väčšom počte je príspevok nižší, pretože sa náklady rozpočítajú medzi väčší počet účastníkov. Pretože meditujúci môžu byť v rôznych životných situáciách, často sa stáva, že niektorí meditujúci veľmi potrebujú zúčastniť sa pobytu, no nemôžu si dovoliť prispieť v potrebnej výške. Preto je vítané, aby ostatní meditujúci s touto možnosťou počítali a podľa vlastných možností prispeli viac, než je stanovený minimálny príspevok na daný kurz.

Oddelene od príspevku na kurz je vítané, keď meditujúci obdarujú učiteľa (viac pozri v časti Dána), a tak mu vyjadria vďaku za to, že šíri Učenie a napomáha tak hľadajúcim poznať svoje vnútro a nájsť skutočné šťastie. Učitelia vyučujú Dhammu bez nároku na honorár, no aj oni majú určité výdavky (cestovanie, strava, ubytovanie pri presunoch). Štedrosť je navyše jedna z 10 dokonalostí (Páramí), prospešná vlastnosť mysle, ktorá približuje meditujúceho ku konečnému oslobodeniu.

 

Plánované kurzy

Chudobní túžia po bohatstve a bohatí po nebi, ale múdri túžia po stave pokoja

(swámi Ráma)