Načítavam
English version
Vstup pre registrovaných

Registrácia
Novinky na e-mail

Na neviditelné úrovni jsme všichni spojeni. Všichni jsme bratři a sestry, přináležijící k jedné rodině. To, že jsme odděleni, je pouhá iluze. Mystikové a světci nám to říkají po tisíc let - všichni jsme utkáni ze stejného sukna, a když raníš jedného člověka, raníš také sám sebe.
(Robin Sharma)

Viac výrokov

Páramí = Páramitá - 10 dokonalostí mysle, sú to mentálne vlastnosti vedúce k buddhovstvu

1. štedrosť (dána-páramí)

2. morálka (síla-páramí)

3. odriekanie (nekkhamma-páramí)

4. múdrosť (paňňá-páramí)

5. energia (viriya-páramí)

6. trpezlivosť (khanti-páramí)

7. pravdivosť (sačča-páramí)

8. odhodlanie (adhitthána-páramí)

9. láskavosť (mettá-páramí)

10. vyrovnanosť (upekkhá-páramí)

 Dasa síla 

1. 1  1. Pánátipáta véramani sikkhápadam samádijámi
     
Zraňovania cítiacich bytostí sa budem zdržovať.

2.        2. Adinnádáná véramani sikkhápadam samádijámi
     
Brania toho, čo mi nebolo da(rova)né, sa budem zdržovať.

3.       3. Abrahmačarijá véramani sikkhápadam samádijámi
    
Prejavov sexuality sa budem zdržovať.

4.       4. Musáváda véramani sikkhápadam samádijámi
    
Zraňujúcej a hrubej reči sa budem zdržovať.

5.       5. Surámérajamadždžá pamádatháná véramani sikkhápadam samádijámi
    
Zatemňovaniu mysle omamnými látkami sa budem zdržovať.

6.       6. Vikála bhódžaná véramani sikkhápadam samádijámi
    
Prijímania jedla v nevhodnú dobu (t.j. popoludní) sa budem zdržovať.

7.       7. Naččá gíta vádita visúka dassana málá gandha vilépana dhárana mandana vibhúsanatháná véramani sikkhápadam samádijámi
   
Tanca, spevu, hudby, kvetín, vôní, skrášľovania a používania ozdôb sa budem zdržovať.

8. Uččá sajana mahá sajaná véramani sikkhápadam samádijámi
    
(Používania) vysokých a pohodlných kresiel a postelí sa budem zdržovať.

 

 

Atthanga sila = 8 etických predsavzatí

1.       1. Pánátipáta véramani sikkhápadam samádijámi
   
Zraňovania cítiacich bytostí sa budem zdržovať.

2.        2. Adinnádáná véramani sikkhápadam samádijámi
    
Brania toho, čo mi nebolo da(rova)né, sa budem zdržovať.

3.       3. Abrahmačarijá véramani sikkhápadam samádijámi
   
Prejavov sexuality sa budem zdržovať.

4.       4. Musáváda véramani sikkhápadam samádijámi
   
Zraňujúcej a hrubej reči sa budem zdržovať.

5.       5. Surámérajamadždžá pamádatháná véramani sikkhápadam samádijámi
   
Zatemňovaniu mysle omamnými látkami sa budem zdržovať.

6.       6. Vikála bhódžaná véramani sikkhápadam samádijámi
   
Prijímania jedla v nevhodnú dobu (t.j. popoludní) sa budem zdržovať.

7.       7. Naččá gíta vádita visúka dassana málá gandha vilépana dhárana mandana vibhúsanatháná véramani sikkhápadam samádijámi
  
Tanca, spevu, hudby, kvetín, vôní, skrášľovania a používania ozdôb sa budem zdržovať.

8. Uččá sajana mahá sajaná véramani sikkhápadam samádijámi
   
(Používania) vysokých a pohodlných kresiel a postelí sa budem zdržovať.

 

Paňca sila (paňčasíla) = 5 etických predsavzatí (ako sa vyslovujú s približným prekladom – môžete sa stretnúť aj s inými verziami výkladu, alebo si ich upraviť tak, aby vám boli blízke)

1.       1. Pánátipátá véramani sikkhápadam samádijámi
   
Zraňovaniu cítiacich bytostí sa budem zdržovať.

2.       2. Ádinnádána véramani sikkhápadam samádijámi
   
Brania toho, čo mi nebolo da(rova)né, sa budem zdržovať.

3.       3. Kámésu miččháčárá véramani sikkhápadam samádijámi
   
Zmyslovej nestriedmosti sa budem zdržovať.

4.       4. Musáváda véramani sikkhápadam samádijámi
   
Zraňujúcej a hrubej reči sa budem zdržovať.

5. Surá méraja madždžá pamádattháná véramani sikkhápadam samádijámi
   
Zatemňovania mysle omamnými látkami sa budem zdržovať.

 

Etické predsavzatia

Etika a morálka (síla) sú spolu s múdrosťou (paňňá) a meditačnou koncentráciou (samádhi) trojnožkou, ktorá dáva ľudskému životu stabilitu a zmysel. Predsavzatia nie sú zákazy či príkazy, za ktoré by nám niekto hrozil trestom. Ide o odporúčania, o dobre mienené rady. Ich dodržiavanie napomáha očisťovaniu mysle, v bežnom živote vedú k pokoju, v meditácii uľahčujú koncentráciu mysle.

Môžeme sa stretnúť s piatimi, ôsmimi a desiatimi etickými predsavzatiami. Laici v bežnom živote sa obvykle snažia dodržiavať päť etických predsavzatí, pretože dovoľujú mysli zotrvávať v pokoji a spokojnosti. Osem predsavzatí sa odporúča pre laikov, ktorí sa zúčastňujú na intenzívnom meditačnom pobyte. Desať predsavzatí dodržujú tí, ktorí si chcú vyskúšať prísnejší režim, napr. ako prípravu na mníšsky život.

Etické predsavzatia sa recitujú v pálijštine, niekto pridáva aj preklad do svojho jazyka, aby si lepšie pripomenul ich význam, pretože nejde o samotné recitovanie, ale o pripomenutie si tých kvalít správania sa, ktoré nám umožňujú pokojný a šťastný život.

Sangha

Sangha je spoločenstvo Vznešených, čiže mníchov a ostatných nasledovníkov Buddhu, ktorí usilujú o očistenie mysle a skutočné šťastie. Tradične označovala len mníchov, dnes viac vnímaná ako komunita všetkých meditujúcich.

Buddha, Dhamma a Sangha sa považujú za „tri klenoty“ (tiež „trojí alebo trojitý klenot“, „tri drahokamy“, „tri vzácnosti“, za „tri útočištia“, „tri ochrany“, pretože sú niečím vzácnym, s čím sa nestretne vo svojom živote každý, a poskytujú útočište pred utrpením sveta, ochranu pred nečistotami mysle.

Dhamma

Pálijský pojem dhamma (v sanskrte dharma) má veľa rôznych významov. Jednak sa ním označuje Učenie, ktoré tu zanechal historický Buddha Sakyamuni (vtedy sa obvykle píše s veľkým začiatočným písmenom, hoci pálijština ani sanskrt veľké a malé písmená nerozlišujú), v tomto význame sa tiež môžeme stretnúť so spojením Buddha-Dhamma (v Ázii častejšie používaný pojem než európsky „buddhizmus“), čiže Učenie Buddhu. Dhamma ďalej znamená zákonitosť, princíp (vesmíru, bytia všeobecne), niekedy prekladané ako „zákon“, avšak ide o vnútorný princíp, teda skôr zákonitosť. V minulosti boli pokusy presadiť slovanské príbuzné slovo „držma“ (v zmysle „to, čo drží svet pohromade), pretože sanskrtský koreň dhr- súvisí so slovanským „držať“. Ďalším významom je mentálny jav (odkaz na dhammanussati – 4. základňa všímavosti).

Buddha

Buddha, pálijsky i sanskrtsky znamená „prebudený“, od koreňa buddh- „budiť“, „prebúdzať (sa)“, označuje bytosť, ktorá pochopila seba a svet, základné princípy jeho fungovania. Buddhov bolo v histórii ľudstva niekoľko, obvykle – skrátene za Buddha Sakyamuni (šakjamúni), čiže „Mudrc z rodu Šákjov“) – sa toto slovo používa na označenie princa Siddhárthu Gótamu, ktorý žil pred 2500 rokmi na území dnešnej severnej Indie a vlastným úsilím realizoval svoj plný ľudský potenciál (hovorí sa „realizoval“, alebo „dosiahol“, alebo „prebudil sa“, myslí sa tým z ilúzií, ktorým bežne ľudia veria a identifikujú sa s nimi). Tento pojem sa však tiež používa na označenie vlastnej buddhovskej podstaty mysle (hlavne v tibetských školách buddhizmu), pretože každý disponuje potenciálom dosiahnuť realizáciu.

Prihlásenie

 Na stránkach nájdete niekoľko rôznych prihlasovacích a registračných formulárov. Tu je vysvetlený rozdiel:

1. registrácia - registračný formulár

Táto možnosť je prístupná nepretržite. Ide o predvyplnenie niektorých potrebných osobných kontaktných údajov. Ako registrovanému užívateľovi vám bude pridelené jedinenčné identifikačné číslo, podľa ktorého systém bude evidovať vašu účasť na jednotlivých kurzoch, a v prípade, že sa budete chcieť prihlásiť na niektorý z vypísaných kurzov, konkrétny prihlasovací formulár (rezervácia) už budete mať predvyplený. Registrovaní užívatelia majú prístup k viac informáciám než neregistrovaní, a majú rozšírené možnosti účasti na Javorí (napr. dlhodobé samozásedy a rekreačné rodinné pobyty budú prístupné len pre registrovaných užívateľov).

Pri registrácii je potrebné uviesť reálne platné kontaktné údaje, prípadne ďalšie nepovinné údaje (týkajúce sa stravovacích a ubytovacích preferencií).

Na konci registračného formulára je zaškrtávacie pole, ktorým si môžete objednať zasielanie noviniek na Váš e-mail bez toho, aby ste museli znova zadávať svoju e-mailovú adresu (pozri bod 2).

2. odoberanie noviniek

Pri každom zverejnení nového kurzu bude tým, ktorí vyplnia svoj e-mail, zasielaná automatická e-mailová správa s informáciou o type kurzu, učiteľovi, dátume, prípadne o možnosti zúčastniť sa iného typu pobytu na Javorí.

Uvádza sa len e-mailová adresa, bez mena a iných kontaktných údajov.

3. rezervácia - prihlásenie sa na aktuálny kurz

V období, keď je povolené prihlasovanie na niektorý z plánovaných kurzov, sa môžete prihlásiť - buď na jeden z kurzov, alebo na celý blok kurzov, alebo na časť kurzu / kurzov, pokiaľ učitelia týchto kurzov takúto možnosť povolia (niektorí učitelia vedú ucelené kurzy, pri ktorých teoretické objasňovanie meditačných techník je rozdelené na každý deň kurzu, a v takom prípade hlavne pre začiatočníkov nie je možné zúčastniť sa len časti kurzu).

Na ktorýkoľvek aktuálny kurz sa môžete prihlásiť dvoma spôsobmi:

A. v podstate anonymne - priamo zo stránky o kurze, prípadne cez kalendár akcií, vyplnením aktuálneho prihlasovacieho formulára. Je možné uviesť len prezývku (pokiaľ si neprajete uviesť svoje skutočné meno). Z jednej e-mailovej adresy sa môže prihlásiť aj viac osôb.

B. ako registrovaný užívateľ (pozri bod 1.) - v tomto prípade sa najskôr prihláste ako registrovaný užívateľ ("Vstup pre registrovaných") a následne kliknite na "Prihlásiť sa na kurz" pri požadovanom kurze - systém za vás doplní údaje z vášho registračného formulára (meno, e-mail, vek, mesto...) Aj registrovaný užívateľ môže pod svojím e-mailom prihlásiť aj inú osobu (priateľa, partnera). 

4. avízo - u plánovaných kurzov

Keď sa podarí dohodnúť s nejakým učiteľom kurz s presným dátumom, zobrazí sa na stránke pod aktuálnymi kurzami ako "plánovaný". Akonáhle je povolené prihlasovanie, bude automaticky zasielaný informatívny mail na emailovú adresu zadanú týmto spôsobom o tom, že tento kurz bol preradený spomedzi plánovaných medzi aktuálne. Rovnaký informatívny mail bude zasielaný aj všetkým tým, ktorí sa prihlásili na odoberanie noviniek (pozri bod 2.)

Pre iné