Načítavam
ENGLISH VERSION

Páramí = Páramitá - 10 dokonalostí mysle, sú to mentálne vlastnosti vedúce k buddhovstvu

1. štedrosť (dána-páramí)

2. morálka (síla-páramí)

3. odriekanie (nekkhamma-páramí)

4. múdrosť (paňňá-páramí)

5. energia (viriya-páramí)

6. trpezlivosť (khanti-páramí)

7. pravdivosť (sačča-páramí)

8. odhodlanie (adhitthána-páramí)

9. láskavosť (mettá-páramí)

10. vyrovnanosť (upekkhá-páramí)

 Dasa síla 

1. 1  1. Pánátipáta véramani sikkhápadam samádijámi
     
Zraňovania cítiacich bytostí sa budem zdržovať.

2.        2. Adinnádáná véramani sikkhápadam samádijámi
     
Brania toho, čo mi nebolo da(rova)né, sa budem zdržovať.

3.       3. Abrahmačarijá véramani sikkhápadam samádijámi
    
Prejavov sexuality sa budem zdržovať.

4.       4. Musáváda véramani sikkhápadam samádijámi
    
Zraňujúcej a hrubej reči sa budem zdržovať.

5.       5. Surámérajamadždžá pamádatháná véramani sikkhápadam samádijámi
    
Zatemňovaniu mysle omamnými látkami sa budem zdržovať.

6.       6. Vikála bhódžaná véramani sikkhápadam samádijámi
    
Prijímania jedla v nevhodnú dobu (t.j. popoludní) sa budem zdržovať.

7.       7. Naččá gíta vádita visúka dassana málá gandha vilépana dhárana mandana vibhúsanatháná véramani sikkhápadam samádijámi
   
Tanca, spevu, hudby, kvetín, vôní, skrášľovania a používania ozdôb sa budem zdržovať.

8. Uččá sajana mahá sajaná véramani sikkhápadam samádijámi
    
(Používania) vysokých a pohodlných kresiel a postelí sa budem zdržovať.

 

 

Atthanga sila = 8 etických predsavzatí

1.       1. Pánátipáta véramani sikkhápadam samádijámi
   
Zraňovania cítiacich bytostí sa budem zdržovať.

2.        2. Adinnádáná véramani sikkhápadam samádijámi
    
Brania toho, čo mi nebolo da(rova)né, sa budem zdržovať.

3.       3. Abrahmačarijá véramani sikkhápadam samádijámi
   
Prejavov sexuality sa budem zdržovať.

4.       4. Musáváda véramani sikkhápadam samádijámi
   
Zraňujúcej a hrubej reči sa budem zdržovať.

5.       5. Surámérajamadždžá pamádatháná véramani sikkhápadam samádijámi
   
Zatemňovaniu mysle omamnými látkami sa budem zdržovať.

6.       6. Vikála bhódžaná véramani sikkhápadam samádijámi
   
Prijímania jedla v nevhodnú dobu (t.j. popoludní) sa budem zdržovať.

7.       7. Naččá gíta vádita visúka dassana málá gandha vilépana dhárana mandana vibhúsanatháná véramani sikkhápadam samádijámi
  
Tanca, spevu, hudby, kvetín, vôní, skrášľovania a používania ozdôb sa budem zdržovať.

8. Uččá sajana mahá sajaná véramani sikkhápadam samádijámi
   
(Používania) vysokých a pohodlných kresiel a postelí sa budem zdržovať.

 

Paňca sila (paňčasíla) = 5 etických predsavzatí (ako sa vyslovujú s približným prekladom – môžete sa stretnúť aj s inými verziami výkladu, alebo si ich upraviť tak, aby vám boli blízke)

1.       1. Pánátipátá véramani sikkhápadam samádijámi
   
Zraňovaniu cítiacich bytostí sa budem zdržovať.

2.       2. Ádinnádána véramani sikkhápadam samádijámi
   
Brania toho, čo mi nebolo da(rova)né, sa budem zdržovať.

3.       3. Kámésu miččháčárá véramani sikkhápadam samádijámi
   
Zmyslovej nestriedmosti sa budem zdržovať.

4.       4. Musáváda véramani sikkhápadam samádijámi
   
Zraňujúcej a hrubej reči sa budem zdržovať.

5. Surá méraja madždžá pamádattháná véramani sikkhápadam samádijámi
   
Zatemňovania mysle omamnými látkami sa budem zdržovať.

 

Etické predsavzatia

Etika a morálka (síla) sú spolu s múdrosťou (paňňá) a meditačnou koncentráciou (samádhi) trojnožkou, ktorá dáva ľudskému životu stabilitu a zmysel. Predsavzatia nie sú zákazy či príkazy, za ktoré by nám niekto hrozil trestom. Ide o odporúčania, o dobre mienené rady. Ich dodržiavanie napomáha očisťovaniu mysle, v bežnom živote vedú k pokoju, v meditácii uľahčujú koncentráciu mysle.

Môžeme sa stretnúť s piatimi, ôsmimi a desiatimi etickými predsavzatiami. Laici v bežnom živote sa obvykle snažia dodržiavať päť etických predsavzatí, pretože dovoľujú mysli zotrvávať v pokoji a spokojnosti. Osem predsavzatí sa odporúča pre laikov, ktorí sa zúčastňujú na intenzívnom meditačnom pobyte. Desať predsavzatí dodržujú tí, ktorí si chcú vyskúšať prísnejší režim, napr. ako prípravu na mníšsky život.

Etické predsavzatia sa recitujú v pálijštine, niekto pridáva aj preklad do svojho jazyka, aby si lepšie pripomenul ich význam, pretože nejde o samotné recitovanie, ale o pripomenutie si tých kvalít správania sa, ktoré nám umožňujú pokojný a šťastný život.

Sangha

Sangha je spoločenstvo Vznešených, čiže mníchov a ostatných nasledovníkov Buddhu, ktorí usilujú o očistenie mysle a skutočné šťastie. Tradične označovala len mníchov, dnes viac vnímaná ako komunita všetkých meditujúcich.

Buddha, Dhamma a Sangha sa považujú za „tri klenoty“ (tiež „trojí alebo trojitý klenot“, „tri drahokamy“, „tri vzácnosti“, za „tri útočištia“, „tri ochrany“, pretože sú niečím vzácnym, s čím sa nestretne vo svojom živote každý, a poskytujú útočište pred utrpením sveta, ochranu pred nečistotami mysle.

Dhamma

Pálijský pojem dhamma (v sanskrte dharma) má veľa rôznych významov. Jednak sa ním označuje Učenie, ktoré tu zanechal historický Buddha Sakyamuni (vtedy sa obvykle píše s veľkým začiatočným písmenom, hoci pálijština ani sanskrt veľké a malé písmená nerozlišujú), v tomto význame sa tiež môžeme stretnúť so spojením Buddha-Dhamma (v Ázii častejšie používaný pojem než európsky „buddhizmus“), čiže Učenie Buddhu. Dhamma ďalej znamená zákonitosť, princíp (vesmíru, bytia všeobecne), niekedy prekladané ako „zákon“, avšak ide o vnútorný princíp, teda skôr zákonitosť. V minulosti boli pokusy presadiť slovanské príbuzné slovo „držma“ (v zmysle „to, čo drží svet pohromade), pretože sanskrtský koreň dhr- súvisí so slovanským „držať“. Ďalším významom je mentálny jav (odkaz na dhammanussati – 4. základňa všímavosti).

Buddha

Buddha, pálijsky i sanskrtsky znamená „prebudený“, od koreňa buddh- „budiť“, „prebúdzať (sa)“, označuje bytosť, ktorá pochopila seba a svet, základné princípy jeho fungovania. Buddhov bolo v histórii ľudstva niekoľko, obvykle – skrátene za Buddha Sakyamuni (šakjamúni), čiže „Mudrc z rodu Šákjov“) – sa toto slovo používa na označenie princa Siddhárthu Gótamu, ktorý žil pred 2500 rokmi na území dnešnej severnej Indie a vlastným úsilím realizoval svoj plný ľudský potenciál (hovorí sa „realizoval“, alebo „dosiahol“, alebo „prebudil sa“, myslí sa tým z ilúzií, ktorým bežne ľudia veria a identifikujú sa s nimi). Tento pojem sa však tiež používa na označenie vlastnej buddhovskej podstaty mysle (hlavne v tibetských školách buddhizmu), pretože každý disponuje potenciálom dosiahnuť realizáciu.

Theraváda

Radi by sme využili túto výnimočnú príležitosť a informovali Vás o Théraváde – tak ako ju sprístupňuje ľudom aj naše meditačné centrum Javorie.

Théraváda, ako všetky smery budhizmu, vychádza zo štyroch ušľachtilých právd, o ktorých ste už určite počuli. Tie nám hovoria o utrpení, príčine utrpenia a spôsobe, ako toto utrpenie odstrániť. V originál jazyku páli je na to výraz dhuka. Myslím si, že výstižnejším prekladom je neuspokojivosť. Tá nám všetkým známa nenasýtiteľnosť, nespokojnosť, tá sila, ktorá je na počiatku všetkých úzkostí a sklamaní.

Budha nám ukázal cestu ako z tohto utrpenia von. Je ňou ušľachtilá osemčlenná cesta. Tá hovorí o správnych životných návykoch. Jedným z nich je aj meditácia, ale je tu ďalších sedem, ktoré sú nemenej dôležité k dosiahnutiu vytúženého kľudu a oprostenia sa od spomínanej neuspokojivosti (dhuka).

8 dielov cesty spomenieme  len náznakovo. Najjednoduchšie je ich rozdeliť do troch skupín. Sú to aspekty, ktoré podporujú našu morálku ako:

 • správne rozprávanie
 • správne konanie
 • správne živobytie

Potom sú to faktory, ktoré zdokonaľujú naše meditatívne skúsenosti ako:

 • správne úsilie
 • správna všímavosť
 • správna koncentrácia

A na záver sa väčšinou uvádzajú tie, ktoré nám zdokonaľujú naše poznanie, čiže múdrosť:

 • správny názor
 • správny zámer

Celé naše úsilie ako budhistov by malo viesť k postupnému oslabovaniu a neskôr vykoreneniu mentálnych nečistôt. Sú to chtivosť, hnev a zaslepenosť, ktoré sú považované za základné korene zla, či už v nás samotných alebo vo svete ako takom. Ako však odstrániť hlboko zakorenené a veľmi silné vlastnosti ako napríklad chtivosť?

Zjednodušene môžeme povedať, že ide o naše túžby. Chceme byť pekní, chceme mať peniaze, podvedome chceme, aby chuť čokolády trvala dlhšie, a podobne. S tým sa dá pracovať pomerne ľahko, aj keď mať ich plne pod kontrolou môže chvíľu trvať. Praktikovaním však získavame stále hlbšiu skúsenosť s nestálosťou týchto túžob a tiež s neuspokojivosťou ich napĺňania. Takéto skúsenosti prirodzene transformujú našu myseľ. Stávame sa teda od túžob slobodnejší. 

Ale čo jemné formy chcenia? Napríklad, že chcem mať kľudnú myseľ alebo dokonca chcem dosiahnuť osvietenie. V určitom štádiu očisťovania mysle sa aj tieto formy stávajú prekážkou.

Druhým problémom ohľadom týchto nečistôt je, či ich iba potláčame alebo natrvalo vykoreňujeme. Mnohé formy meditácie vám dajú kľud a istú vyrovnanosť. Na určitú dobu je vaša myseľ čistá a jasná. Avšak nečistoty sa po čase dostavia naspäť. Dokonca aj niektoré budhistické meditácie ako napr. samatha majú iba tento aspekt. Teda, že iba potláčajú nečistoty, ale neodstraňujú ich. Podľa Budhu jedine vhľady do nestálosti a neuspokojivosti všetkých podmienených javov majú dostatočnú silu na úplné a trvalé vykorenenie nečistôt.

A prichádza na scénu vipasána, čiže meditácia vhľadu, ktorá je ústrednou meditáciou v théravádovom budhizme. Inštrukcie sa mierne líšia podľa toho, či pôjdete na Srí Lanku alebo do Barmy, ale podstata je tá istá a od čias Budhu sa praktikuje rovnako.

Za základ slúžia štyri podklady všímavosti:

 1. všímavosť zameraná na telo,
 2. všímavosť zameraná na pocity,
 3. všímavosť na predmety mysle,
 4. všímavosť fenoménov.

Väčšinou sa odporúča začať pri pozorovaní tela, ale nie je to nevyhnutná podmienka. A čo je najlepším predstaviteľom tela? Objekt, ktorý je veľmi výrazný a stále prítomný? Áno, mnohí ste sa s tým už stretli, jedná sa o dych.

Inštrukcia znie jednoducho, bez vlastného vysvetľovania a zasahovania sledovať svoj vlastný dych. Či už na nosných dierkach. Ako do vás vstupuje vzduch a ako ho po chvíľke vydychujete, alebo na bruchu ako stúpanie a klesanie brušnej dutiny. Podstatné je pri tom zotrvať čo najdlhšie, čo najkľudnejšie a s čo najrozvinutejšou všímavosťou. Myseľ sa po čase začne prirodzene nudiť a odbiehať na rôzne iné objekty. Tu prichádzajú do hry naše skúsenosti ako s tým narábať. Najzákladnejšia inštrukcia je v kľude a pokoji zaznamenať rozptýlenú myseľ a vrátiť sa spať k primárnemu meditačnému objektu, čiže k nádychu a výdychu.

V jadre tohto typu meditácie je rozvoj bdelej pozornosti ku všetkému, čo vyvstane. Pracujeme absolútne so všetkým, čo v mysli vyvstane. Nič nevytvárame, nič neodmietame. Sme jednoducho s tým, čo je a aké to je.

Pri pravidelnom meditovaní sa začnú dostavovať výsledky. Postupne sa naša koncentrácia prehlbuje a s ňou aj naša všímavosť, bdelosť a uvedomenie. Myseľ sa stáva bystrejšou a jasnejšou ako hladina horského jazera. Naše zmysly sa zostria. Veci plynú v našom vedomí bez nášho zasahovania a my ich ľahko a prirodzene zaznamenávame také, aké sú. Toto je vipasána a takto funguje vyladená myseľ.

Pri dokonale vyladenej mysli, ktorá je prirodzene rýchla a všímavá, avšak našimi zlozvykmi väčšinou otupená, začne dochádzať k vhľadom. Tu vám však už viac neprezradím, pretože o vhľadoch je najlepšie sa naučiť z vlastnej skúsenosti. Možno však upozorniť na to, že vhľady resp. zážitky skutočnej podstaty vecí prichádzajú jedine vo chvíľach alebo okamihoch, kedy sa v mysli nenachádza žiadna nečistota, čo je už samo o sebe obrovský zážitok.

Prehlbovaním vhľadov začíname skutočne chápať, že chtivosť alebo hnev nás zacyklujú vo väčšom alebo menšom utrpení. Samotné pochopenie založené na myšlienkach nestačí, ale pri odstraňovaní meditačných prekážok a pri prehlbovaní vnímania, dochádza aj k sprvu nenápadnému, avšak veľmi účinnému, a po určitom čase dokonca nenávratnému, odstraňovaniu všetkých neprospešných stavov mysle.

Budhove slová na záver: Všetky veci sú nestále, nič netrvá večne. Pracujte usilovne, aby ste získali svoje vlastné oslobodenie.

 

 

Plánované kurzy

Povedz mi a zabudnem; ukáž mi a ja si spomeniem; ale nechaj ma zúčastniť sa a ja pochopím.

(Konfucius)