Načítavam
ENGLISH VERSION

Páramí = Páramitá - 10 dokonalostí mysle, sú to mentálne vlastnosti vedúce k buddhovstvu

1. štedrosť (dána-páramí)

2. morálka (síla-páramí)

3. odriekanie (nekkhamma-páramí)

4. múdrosť (paňňá-páramí)

5. energia (viriya-páramí)

6. trpezlivosť (khanti-páramí)

7. pravdivosť (sačča-páramí)

8. odhodlanie (adhitthána-páramí)

9. láskavosť (mettá-páramí)

10. vyrovnanosť (upekkhá-páramí)

 Dasa síla 

1. 1  1. Pánátipáta véramani sikkhápadam samádijámi
     
Zraňovania cítiacich bytostí sa budem zdržovať.

2.        2. Adinnádáná véramani sikkhápadam samádijámi
     
Brania toho, čo mi nebolo da(rova)né, sa budem zdržovať.

3.       3. Abrahmačarijá véramani sikkhápadam samádijámi
    
Prejavov sexuality sa budem zdržovať.

4.       4. Musáváda véramani sikkhápadam samádijámi
    
Zraňujúcej a hrubej reči sa budem zdržovať.

5.       5. Surámérajamadždžá pamádatháná véramani sikkhápadam samádijámi
    
Zatemňovaniu mysle omamnými látkami sa budem zdržovať.

6.       6. Vikála bhódžaná véramani sikkhápadam samádijámi
    
Prijímania jedla v nevhodnú dobu (t.j. popoludní) sa budem zdržovať.

7.       7. Naččá gíta vádita visúka dassana málá gandha vilépana dhárana mandana vibhúsanatháná véramani sikkhápadam samádijámi
   
Tanca, spevu, hudby, kvetín, vôní, skrášľovania a používania ozdôb sa budem zdržovať.

8. Uččá sajana mahá sajaná véramani sikkhápadam samádijámi
    
(Používania) vysokých a pohodlných kresiel a postelí sa budem zdržovať.

 

 

Atthanga sila = 8 etických predsavzatí

1.       1. Pánátipáta véramani sikkhápadam samádijámi
   
Zraňovania cítiacich bytostí sa budem zdržovať.

2.        2. Adinnádáná véramani sikkhápadam samádijámi
    
Brania toho, čo mi nebolo da(rova)né, sa budem zdržovať.

3.       3. Abrahmačarijá véramani sikkhápadam samádijámi
   
Prejavov sexuality sa budem zdržovať.

4.       4. Musáváda véramani sikkhápadam samádijámi
   
Zraňujúcej a hrubej reči sa budem zdržovať.

5.       5. Surámérajamadždžá pamádatháná véramani sikkhápadam samádijámi
   
Zatemňovaniu mysle omamnými látkami sa budem zdržovať.

6.       6. Vikála bhódžaná véramani sikkhápadam samádijámi
   
Prijímania jedla v nevhodnú dobu (t.j. popoludní) sa budem zdržovať.

7.       7. Naččá gíta vádita visúka dassana málá gandha vilépana dhárana mandana vibhúsanatháná véramani sikkhápadam samádijámi
  
Tanca, spevu, hudby, kvetín, vôní, skrášľovania a používania ozdôb sa budem zdržovať.

8. Uččá sajana mahá sajaná véramani sikkhápadam samádijámi
   
(Používania) vysokých a pohodlných kresiel a postelí sa budem zdržovať.

 

Paňca sila (paňčasíla) = 5 etických predsavzatí (ako sa vyslovujú s približným prekladom – môžete sa stretnúť aj s inými verziami výkladu, alebo si ich upraviť tak, aby vám boli blízke)

1.       1. Pánátipátá véramani sikkhápadam samádijámi
   
Zraňovaniu cítiacich bytostí sa budem zdržovať.

2.       2. Ádinnádána véramani sikkhápadam samádijámi
   
Brania toho, čo mi nebolo da(rova)né, sa budem zdržovať.

3.       3. Kámésu miččháčárá véramani sikkhápadam samádijámi
   
Zmyslovej nestriedmosti sa budem zdržovať.

4.       4. Musáváda véramani sikkhápadam samádijámi
   
Zraňujúcej a hrubej reči sa budem zdržovať.

5. Surá méraja madždžá pamádattháná véramani sikkhápadam samádijámi
   
Zatemňovania mysle omamnými látkami sa budem zdržovať.

 

Etické predsavzatia

Etika a morálka (síla) sú spolu s múdrosťou (paňňá) a meditačnou koncentráciou (samádhi) trojnožkou, ktorá dáva ľudskému životu stabilitu a zmysel. Predsavzatia nie sú zákazy či príkazy, za ktoré by nám niekto hrozil trestom. Ide o odporúčania, o dobre mienené rady. Ich dodržiavanie napomáha očisťovaniu mysle, v bežnom živote vedú k pokoju, v meditácii uľahčujú koncentráciu mysle.

Môžeme sa stretnúť s piatimi, ôsmimi a desiatimi etickými predsavzatiami. Laici v bežnom živote sa obvykle snažia dodržiavať päť etických predsavzatí, pretože dovoľujú mysli zotrvávať v pokoji a spokojnosti. Osem predsavzatí sa odporúča pre laikov, ktorí sa zúčastňujú na intenzívnom meditačnom pobyte. Desať predsavzatí dodržujú tí, ktorí si chcú vyskúšať prísnejší režim, napr. ako prípravu na mníšsky život.

Etické predsavzatia sa recitujú v pálijštine, niekto pridáva aj preklad do svojho jazyka, aby si lepšie pripomenul ich význam, pretože nejde o samotné recitovanie, ale o pripomenutie si tých kvalít správania sa, ktoré nám umožňujú pokojný a šťastný život.

Sangha

Sangha je spoločenstvo Vznešených, čiže mníchov a ostatných nasledovníkov Buddhu, ktorí usilujú o očistenie mysle a skutočné šťastie. Tradične označovala len mníchov, dnes viac vnímaná ako komunita všetkých meditujúcich.

Buddha, Dhamma a Sangha sa považujú za „tri klenoty“ (tiež „trojí alebo trojitý klenot“, „tri drahokamy“, „tri vzácnosti“, za „tri útočištia“, „tri ochrany“, pretože sú niečím vzácnym, s čím sa nestretne vo svojom živote každý, a poskytujú útočište pred utrpením sveta, ochranu pred nečistotami mysle.

Dhamma

Pálijský pojem dhamma (v sanskrte dharma) má veľa rôznych významov. Jednak sa ním označuje Učenie, ktoré tu zanechal historický Buddha Sakyamuni (vtedy sa obvykle píše s veľkým začiatočným písmenom, hoci pálijština ani sanskrt veľké a malé písmená nerozlišujú), v tomto význame sa tiež môžeme stretnúť so spojením Buddha-Dhamma (v Ázii častejšie používaný pojem než európsky „buddhizmus“), čiže Učenie Buddhu. Dhamma ďalej znamená zákonitosť, princíp (vesmíru, bytia všeobecne), niekedy prekladané ako „zákon“, avšak ide o vnútorný princíp, teda skôr zákonitosť. V minulosti boli pokusy presadiť slovanské príbuzné slovo „držma“ (v zmysle „to, čo drží svet pohromade), pretože sanskrtský koreň dhr- súvisí so slovanským „držať“. Ďalším významom je mentálny jav (odkaz na dhammanussati – 4. základňa všímavosti).

Buddha

Buddha, pálijsky i sanskrtsky znamená „prebudený“, od koreňa buddh- „budiť“, „prebúdzať (sa)“, označuje bytosť, ktorá pochopila seba a svet, základné princípy jeho fungovania. Buddhov bolo v histórii ľudstva niekoľko, obvykle – skrátene za Buddha Sakyamuni (šakjamúni), čiže „Mudrc z rodu Šákjov“) – sa toto slovo používa na označenie princa Siddhárthu Gótamu, ktorý žil pred 2500 rokmi na území dnešnej severnej Indie a vlastným úsilím realizoval svoj plný ľudský potenciál (hovorí sa „realizoval“, alebo „dosiahol“, alebo „prebudil sa“, myslí sa tým z ilúzií, ktorým bežne ľudia veria a identifikujú sa s nimi). Tento pojem sa však tiež používa na označenie vlastnej buddhovskej podstaty mysle (hlavne v tibetských školách buddhizmu), pretože každý disponuje potenciálom dosiahnuť realizáciu.

Typy pobytov

Pre svoj rozvoj meditačnej praxe si môžete vybrať niektorý z nasledovných typov pobytov:

Pokiaľ chcete byť informovaní o chystaných kurzoch, vyplňte prosím svoju e-mailovú adresu, na ktorú Vám budú novinky zasielané. Pokiaľ vyplníte komplet celý registračný formulár, budú Vaše údaje už predvyplnené, čo Vám ušetrí čas, keď sa v budúcnosti budete prihlasovať na jednotlivé kurzy. Pokiaľ nechcete zadávať svoje osobné údaje, môžete sa na každý kurz prihlásiť osobitne, ako anonymný účastník - vtedy nemusíte uvádzať svoje osobné údaje, stačí nám e-mailová adresa, namiesto svojho skutočného mena môžete použiť aj prezývku.

Ak vyplníte mesto, kde bývate, budeme predpokladať, že odtiaľ aj budete cestovať - je to užitočné v prípade, že bude ponúkať možnosť zvezenia, prípadne naopak hľadať, či by Vás nemohol niekto vziať autom. Bližšie vysvetlenie rozdielu medzi zasielaním noviniek na e-mail, registráciou a rezerváciou nájdete na stránke Prihlásenie.


Všeobecné zásady pobytu na Javorí

Bez ohľadu na typ a dĺžku pobytu, každý, kto sa zdržiava v objekte meditačného centra Javorie, by mal dbať na čistotu mysle, a teda dodržiavať minimálne 5 etických predsavzatí (niekedy učitelia vyžadujú alebo aspoň doporučujú dodržiavanie 8 etických predsavzatí - to je vždy uvedené v informácii ku každému kurzu.) Dodržiavanie týchto základných predsavzatí povedie k tomu, že sa všetci na kurze budú cítiť príjemne a v bezpečí – nemusia sa obávať, že im niekto ublíži nejakým konaním (1. predsavzatie) alebo slovným útokom (3. predsavzatie), okradne (2. predsavzatie), že ich bude sexuálne obťažovať (4. predsavzatie) alebo ohrozovať pod vplyvom nejakých drog (5. predsavzatie).

Medzi ďalšie zásady patrí tolerancia (nebudeme agresívne presadzovať svoje potreby na úkor ostatných), súcitnosť (s ostatnými meditujúcimi i s inými bytosťami), jemnosť (vyhýbanie sa hrubosti v reči, myslení, chovaní). S tým súvisí nehlučnosť (nevyrušujeme ostatných), nenápadné, neprovokatívne oblečenie (pokiaľ kurz vedie mních, meditujúci by si mali zahaľovať telo tak, aby nemali odhalené ramená a kolená, je však dobré sa tak obliekať i keď kurz nevedie mních, z ohľadu voči iným meditujúcim, ktorí možno majú silné zmyslové túžby a sporým odevom by sme ich mohli provokovať a stimulovať v nich nevhodné sexuálne predstavy).

Niektorí učitelia vysvetľujú prvé predsavzatie striktne v tom zmysle, že jedlo má byť vegetariánske, aby sa prípravou pokrmu neubližovalo iným cítiacim bytostiam. Upresnenie ohľadom stravovania je uvedené pri každom konanom kurze (8 predsavzatí znamená, že sa jedlo podáva len dvakrát denne, ráno a na obed, a po poludní už meditujúci neprijímajú nijakú pevnú stravu. Čo sa týka nápojov, ktoré sú povolené, je to tiež upresnené pri každom kurze – niektorí učitelia nepovoľujú kávu, pretože ju považujú za „drogu“, niektorí učitelia medzi pevnú stravu neradia mlieko ani med, teda sa môžu prijímať popoludní...).

So súcitnosťou súvisí tiež ekológia – Javorie je nádherný a čistý kút prírody, akých už veľa nie je, preto by sme si mali túto zdravú prírodu vážiť a chrániť ju, neprodukovať žiadne zbytočné odpadky, a podľa možnosti používať len ekologické, bio-odbúrateľné čistiace prostriedky, pretože voda v tejto oblasti má vysokú kvalitu a mali by sme ju prírode vrátiť s vďačnosťou a čo najčistejšiu. Samozrejmosťou je triedenie odpadu (zamyslime sa nad tým, koľko odpadu denne produkujeme...)

Plánované kurzy

Cez očistené dvere vnímania by sme videli všetko také, aké to je - nekonečné.

(William Blake)