Načítavam

Inštrukcie k interview - Gavesi

Všeobecné zásady pri vedení rozhovoru počas vipassanového zásedu (“interview”)

Interview je vymedzený čas, kedy meditujúci referuje príslušnému učiteľovi alebo pomocníkovi (sprievodcovi) o svojich meditačných skúsenostiach a zážitkoch a zároveň prijíma rady a inštrukcie.
Úprimnosť a priamosť sú pri referovaní o vlastných skúsenostiach veľmi dôležité. Len vtedy totiž popis zážitkov bude pravdivo odrážať povahu praxe a mentálne stavy meditujúceho.
 
Pretože na interview je vymedzený presný, relatívne krátky čas, mal by meditujúci referovať vecne, stručne a čo najpresnejšie tak, aby mohol učiteľ dobre pochopiť žiakovu prax. Len tak totiž bude učiteľ schopný poskytnúť meditujúcemu vhodné a relevantné inštrukcie.
 
Stručné poznámky v podobe pár oporných bodov môžu byť užitočné, hoci nie sú vyžadované, a majú slúžiť len na to, aby si meditujúci pripomenul svoje meditačné zážitky. Meditujúci by nemal písať rozsiahle a veľmi podrobné eseje, pretože to vedie len k zbytočnému rozptyľovaniu.
  

Aby bolo interview čo najúčinnejšie a systematické, delí sa na 3 časti:

 
1) meditácia v chôdzi
 
2) meditácia v sede
 
3) bežné denné aktivity
 

Nejde o prísnu štruktúru, ale skôr o pomôcku pre meditujúceho, ako sa pripraviť na dobré interview:

 
 
Meditácia v chôdzi
 

Môžete popísať jednu alebo dve najjasnejšie meditácie v chôdzi. Začnite popisom jednofázovej, pokračujte popisom dvojfázovej a trojfázovej chôdze, a následne opíšte ostatné objekty (napr. videnie, počutie), ktoré sa objavili počas meditácie v chôdzi.

 

1.            Počas jednofázovej chôdze: všímali ste si vnemy v pravom aj v ľavom chodidle? Označovali ste ich? Dokázala pozorujúca myseľ sledovať kroky? Cítili ste kroky ako horúce, chladivé, hrubé, jemné, ťažké a pod.? Všimli ste si aj telo – ťiaž, nerovnováhu, napätie a pod.?

 

2.            Počas dvojfázovej chôdze: boli ste schopní všímať si procesy dvíhania a kladenia chodidla? Aké je dvíhanie? Aké je kladenie? Ťažké, hladké, tlak, ľahkosť, napätie…? Boli ste rozptýlení alebo pokojní? Atď.

 

3.            Počas trojfázovej chôdze: boli ste schopní presne sledovať procesy dvíhania – nesenia – kladenia chodidla? Aké vnemy ste pozorovali v každej z uvedených fáz? Dokázali ste vnímať napr. pohyb pri dvíhaní a všimli ste si tlačenie, ťahanie, ťažobu, ľahkosť, napätosť, vibrácie a pod.? Aká bola myseľ a aké telo – napäté alebo pokojné? Atď.

 

4.            Počas hodiny chôdze: bola myseľ vťahovaná do myšlienok? Mali oči / uši tendenciu dívať sa / počúvať externé objekty? Všímali ste si ich? Označovali ste ich? Všimli ste si zámery – keď ste sa chceli otočiť alebo opäť začať kráčať? Atď.

 
 
Meditácia v sede
 

Popíšte jednu alebo dve najjasnejšie meditácie v sede. Začnite popisom dvíhania a klesania brušnej steny, potom prejdite k sekundárnym objektom ako myslenie, sedenie-dotyk, bolesť, svrbenie, emócie, nuda, radosť a pod.

 

1.            Darilo sa vám sledovať pohyb alebo iné vnemy pri dvíhaní a klesaní brucha? Bolo to rýchle, pomalé, jasné, hmlisté, napnuté, hladké, drsné, silný / slabý tlak, tvrdé, mäkké … ? Označovali ste to? Dokázali ste rozlíšiť medzi dvíhaním a klesaním? Bol medzi nimi rozdiel, alebo mali obe fázy rovnaké vlastnosti? Atď.

 

2.            Dokázali ste sledovať vnemy sedenia a dotyku? Ako ste to robili? Ktoré dotykové body ste používali? Boli jasné alebo nie? Atď.

 

3.            Všímali ste si vznikajúce myšlienky? Zachytili ste ich na začiatku, keď vznikali, alebo až o čosi neskôr? Uvedomili ste si myslenie ako proces alebo ste sa nechali vtiahnuť do deja, predstáv, plánovania a pod.? Úplne ste zabúdali, boli ste nepozorní a roztržití? Boli myšlienky naplnené túžbami, očakávaniami, chcením, hnevom, nepohodlím, neznesiteľnosťou, zmätkom, letargiou, apatiou a pod.? Ako ste ich označovali? Čo ste si všimli, keď ustali? Atď.

 

4.            Uvedomili ste si aj niečo iné – vnemy alebo javy ako počutie, svrbenie, napätie v tele, ospalosť, driemoty a pod.?

 

5.            Objavili sa v tele bolestivé / nepríjemné pocity? Dokážete bolesť popísať? Bola horúca, ľadová, stŕpnutá, rezavá, tiahla, treskúca, škrtivá, tiaživá, drtivá, ostrá, bodavá, tupá a plochá, krútivá, žmýkajúca, režúca, kŕčovitá, vibrujúca, pulzujúca…? Silnela alebo slabla? Menila sa bolesť z jedného typu na iný? Objavilo sa očakávanie, kedy pominie? Objavila sa nejaká averzia, nechuť, pokus o únik, úľavu a pod.? Všimli ste si tieto negatívne emócie? Všimli ste si trpezlivosť, akceptáciu, otvorenosť a prijímanie bolesti – alebo naopak? Atď.

 
 
Denné aktivity
 

Popíšte jednu alebo dve najvýraznejšie denné činnosti.

 

1.            Môžete popísať nejakú bežnú dennú činnosť – ako ste jedli, česali si vlasy, klaňali sa, otvárali / zatvárali dvere, umývali riad / ruky, sedali si – presne a jasne?

 

2.            Bola myseľ všímavá a bdelá nepretržite počas celého dňa?

 

3.            Všímali ste si zámery medzi hlavnými činnosťami – ako zámer sadnúť si pred jedlom, alebo rozhodnutie opäť vstať a začať kráčať? Atď.

 

4.            Objavovali sa počas dňa lenivé, unudené, radostné, potešujúce myšlienky, chcenie, strach, hnev, osamelosť a pod.?

 

Keď takto popíšete svoje meditačné zážitky a dostanete inštrukcie, môžete sa opýtať pár otázok vo vzťahu k vašej meditačnej praxi. Je dobré obmedziť sa na jednu až dve otázky. Príliš veľa otázok vás bude zbytočne rozptyľovať. Navyše, máte len vymedzený čas. Väčšina otázok bude zodpovedaná sama - zintenzívnením a prehĺbením praxe.

 
 
 

V krátkosti, mali by ste podať správu o tom, ako sa vám aktuálne medituje, a to:

1)            úprimne

2)            precízne

3)            systematicky

_____________________________________________________________ 

Plánované kurzy

„Nezdružovať sa s hlúpymi, s múdrymi sa združovať, uctievať tých, ktorí sú hodní úcty - to je najvyššie požehnanie.“

(Mahá mangala sutta)

Ako vyzerá meditačný zásed na Javorí

Meditačný zásed na Javorí optikou nášho účastníka. Takto to cítil Martin Lajprík.