Načítavam

Inštrukcie k interview - Gavesi

 Všeobecné zásady pri vedení rozhovoru počas vipassanového zásedu (“interview”)

Interview je vymedzený čas, kedy meditujúci referuje príslušnému učiteľovi alebo pomocníkovi (sprievodcovi) o svojich meditačných skúsenostiach a zážitkoch a zároveň prijíma rady a inštrukcie.
Úprimnosť a priamosť sú pri referovaní o vlastných skúsenostiach veľmi dôležité. Len vtedy totiž popis zážitkov bude pravdivo odrážať povahu praxe a mentálne stavy meditujúceho.
 
Pretože na interview je vymedzený presný, relatívne krátky čas, mal by meditujúci referovať vecne, stručne a čo najpresnejšie tak, aby mohol učiteľ dobre pochopiť žiakovu prax. Len tak totiž bude učiteľ schopný poskytnúť meditujúcemu vhodné a relevantné inštrukcie.
 
Stručné poznámky v podobe pár oporných bodov môžu byť užitočné, hoci nie sú vyžadované, a majú slúžiť len na to, aby si meditujúci pripomenul svoje meditačné zážitky. Meditujúci by nemal písať rozsiahle a veľmi podrobné eseje, pretože to vedie len k zbytočnému rozptyľovaniu.
  

Aby bolo interview čo najúčinnejšie a systematické, delí sa na 3 časti:

 
1) meditácia v chôdzi
 
2) meditácia v sede
 
3) bežné denné aktivity
 

Nejde o prísnu štruktúru, ale skôr o pomôcku pre meditujúceho, ako sa pripraviť na dobré interview:

Meditácia v chôdzi
 

Môžete popísať jednu alebo dve najjasnejšie meditácie v chôdzi. Začnite popisom jednofázovej, pokračujte popisom dvojfázovej a trojfázovej chôdze, a následne opíšte ostatné objekty (napr. videnie, počutie), ktoré sa objavili počas meditácie v chôdzi.

 1.  Počas jednofázovej chôdze: všímali ste si vnemy v pravom aj v ľavom chodidle? Označovali ste ich? Dokázala pozorujúca myseľ sledovať kroky? Cítili ste kroky ako horúce, chladivé, hrubé, jemné, ťažké a pod.? Všimli ste si aj telo – ťiaž, nerovnováhu, napätie a pod.?
 2.  Počas dvojfázovej chôdze: boli ste schopní všímať si procesy dvíhania a kladenia chodidla? Aké je dvíhanie? Aké je kladenie? Ťažké, hladké, tlak, ľahkosť, napätie…? Boli ste rozptýlení alebo pokojní? Atď.
3.  Počas trojfázovej chôdze: boli ste schopní presne sledovať procesy dvíhania – nesenia – kladenia chodidla? Aké vnemy ste pozorovali v každej z uvedených fáz? Dokázali ste vnímať napr. pohyb pri dvíhaní a všimli ste si tlačenie, ťahanie, ťažobu, ľahkosť, napätosť, vibrácie a pod.? Aká bola myseľ a aké telo – napäté alebo pokojné? Atď.
4. Počas hodiny chôdze: bola myseľ vťahovaná do myšlienok? Mali oči / uši tendenciu dívať sa / počúvať externé objekty? Všímali ste si ich? Označovali ste ich? Všimli ste si zámery – keď ste sa chceli otočiť alebo opäť začať kráčať? Atď.
 
 
Meditácia v sede
Popíšte jednu alebo dve najjasnejšie meditácie v sede. Začnite popisom dvíhania a klesania brušnej steny, potom prejdite k sekundárnym objektom ako myslenie, sedenie-dotyk, bolesť, svrbenie, emócie, nuda, radosť a pod.
 

1. Darilo sa vám sledovať pohyb alebo iné vnemy pri dvíhaní a klesaní brucha? Bolo to rýchle, pomalé, jasné, hmlisté, napnuté, hladké, drsné, silný / slabý tlak, tvrdé, mäkké … ? Označovali ste to? Dokázali ste rozlíšiť medzi dvíhaním a klesaním? Bol medzi nimi rozdiel, alebo mali obe fázy rovnaké vlastnosti? Atď.

2. Dokázali ste sledovať vnemy sedenia a dotyku? Ako ste to robili? Ktoré dotykové body ste používali? Boli jasné alebo nie? Atď.
3. Všímali ste si vznikajúce myšlienky? Zachytili ste ich na začiatku, keď vznikali, alebo až o čosi neskôr? Uvedomili ste si myslenie ako proces alebo ste sa nechali vtiahnuť do deja, predstáv, plánovania a pod.? Úplne ste zabúdali, boli ste nepozorní a roztržití? Boli myšlienky naplnené túžbami, očakávaniami, chcením, hnevom, nepohodlím, neznesiteľnosťou, zmätkom, letargiou, apatiou a pod.? Ako ste ich označovali? Čo ste si všimli, keď ustali? Atď.
4. Uvedomili ste si aj niečo iné – vnemy alebo javy ako počutie, svrbenie, napätie v tele, ospalosť, driemoty a pod.?
5. Objavili sa v tele bolestivé / nepríjemné pocity? Dokážete bolesť popísať? Bola horúca, ľadová, stŕpnutá, rezavá, tiahla, treskúca, škrtivá, tiaživá, drtivá, ostrá, bodavá, tupá a plochá, krútivá, žmýkajúca, režúca, kŕčovitá, vibrujúca, pulzujúca…? Silnela alebo slabla? Menila sa bolesť z jedného typu na iný? Objavilo sa očakávanie, kedy pominie? Objavila sa nejaká averzia, nechuť, pokus o únik, úľavu a pod.? Všimli ste si tieto negatívne emócie? Všimli ste si trpezlivosť, akceptáciu, otvorenosť a prijímanie bolesti – alebo naopak? Atď.
 
 
Denné aktivity
Popíšte jednu alebo dve najvýraznejšie denné činnosti.
 1. Môžete popísať nejakú bežnú dennú činnosť – ako ste jedli, česali si vlasy, klaňali sa, otvárali / zatvárali dvere, umývali riad / ruky, sedali si – presne a jasne?
 2. Bola myseľ všímavá a bdelá nepretržite počas celého dňa?
 3. Všímali ste si zámery medzi hlavnými činnosťami – ako zámer sadnúť si pred jedlom, alebo rozhodnutie opäť vstať a začať kráčať? Atď.
4. Objavovali sa počas dňa lenivé, unudené, radostné, potešujúce myšlienky, chcenie, strach, hnev, osamelosť a pod.?
Keď takto popíšete svoje meditačné zážitky a dostanete inštrukcie, môžete sa opýtať pár otázok vo vzťahu k vašej meditačnej praxi. Je dobré obmedziť sa na jednu až dve otázky. Príliš veľa otázok vás bude zbytočne rozptyľovať. Navyše, máte len vymedzený čas. Väčšina otázok bude zodpovedaná sama - zintenzívnením a prehĺbením praxe.
 
V krátkosti, mali by ste podať správu o tom, ako sa vám aktuálne medituje, a to:

1)            úprimne

2)            precízne

3)            systematicky

Plánované kurzy

„Minulosť už pominula, budúcnosť ešte nenastala a v prítomnosti je každý jav taký aký je - tak vidí bdelá myseľ nevyvrátiteľne, nespochybniteľne. Aj dnes je treba sa usilovať, veď kto vie? Smrť môže prísť už zajtra.“

(Bhaddékaratta gáthá)

Ako vyzerá meditačný zásed na Javorí

Meditačný zásed na Javorí optikou nášho účastníka. Takto to cítil Martin Lajprík.